Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/24/2017 in all areas

 1. 1 like
  Før du kan søge ind i falck, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Lars henriksen [Yung Lars] PlayerID: 76561198073061136 Alder?: 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): nonononononono
 2. 1 like
  ACCEPTERET Kontakt enten Kimse Lamors, Bastian Joel, Costas Keftedes, mig, Sako Musuki eller Karl Olesen, for et interview på Hospitalet i Union City. Benjamin Madsen Viceberedskabschef
 3. 1 like
  Hvad er dit RP navn: Mathias Kamuk PlayerID: 76561198107041362 Alder?: 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej
 4. 1 like
 5. 1 like
  +rep super flink og rar fyr!
 6. 1 like
  +1, Har altid en god tone, og er god til at samarbejde med folk
 7. 1 like
 8. 1 like
  +1 har været pulle før og klarede det fremragende.