Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 02/14/2017 in all areas

 1. 6 likes
 2. 2 likes
 3. 2 likes
  Må sq indrømme jeg fældede en tåre ahah! Det viser bare hvor gode minder vi har haft, og forhåbentligt os får i Metro! Tak for videoen HAha
 4. 1 like
  Vis Dania er et fantastisk community, forstår jeg ikke hvorfor man skifter, bare fordi vi skiftede map. Metro er næsten det samme som Lakeside, og ligner det rigtig meget. så syntes man skal prøve Metro en chance, og se hvad det enlig er for noget. //John Faxe - Senior Admin
 5. 1 like
  Savner Lakeside http://plays.tv/video/58458b13af27a50b6e/ja-k-rt-over-adskillige-gange-?from=user @Bubbi Brum
 6. 1 like
  En hel politistyrke bliver wiped på 30 sekunder
 7. 1 like