Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Lars Henriksen

Support
  • Content count

    30
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

8 Neutral

2 Followers

About Lars Henriksen

Recent Profile Visitors

240 profile views
  1. Det er fixet nu. det er hele holdet som pengene skal deles ud ved
  2. EVENT EVENT EVENT! Så nu er vi klar til et nyt event. Tidspunkt : Lørdag D.08/07 klokken 20:00 Reglerne er simple. 5 betjente mod 8 civile. de civile skal bryde deres drug lord Ud af fængslet. Der vil blive taget tid på hvor hurtig man er. De hurtigste får selvfølgelig en præmie Politiet skal sørge for at de civile ikke når ind i fængslet og bryder drug lord'en ud. det bliver som sagt 5 betjente som holder fængslet mod 8 civile. Hvordan vinder man? Måden de civile vinder på er at få drug lord'en ud af fængslet Måden politiet vinder på er, at stoppe de civile i at bryde deres mand ud Skal vi selv bringe udstyr? Det eneste i at bringe med at jeres gode humør, der vil blive sørget for både våben og veste HELD OG LYKKE TIL ALLE! Husk at skrive jeres hold nede i kommentaren 1. 4 MIL. 2. 3 MIL. 3. 2 MIL.
  3. Vi har fået afvide hvor alle ting er, det fik vi næsten dag 1.
  4. +1 fik points for at rede mig <3
  5. Hvad er dit RP navn: Lars Henriksen PlayerID (Steam Community ID): 76561198073061134 Alder? (min. 16 år gammel): 15 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): næ