Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jack Collin

Civilian
 • Content count

  11
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Community Reputation

13 Good

1 Follower

About Jack Collin

 • Rank
  Member
 1. Hvad er dit RP navn: Jack Collin PlayerID: 76561198085019195 Alder? (min. 16 år gammel): Jeg er 17 år gammel. 12/10 - 99 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej har aldrig fået ban fra serveren. Hvorfor vil du ind i politiet: Jeg vil gerne søge ind i politiet, da jeg ser en mulighed for et andet RP. Jeg har været i politiet før, sammen med nogle af dem der er politiet nu. Jeg savner at kører rundt og stoppe forbrydere, og generelt bare folk der ikke overholder loven.
 2. +1