Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Micki Hansen

Civilian
  • Content count

    50
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

8 Neutral

1 Follower

About Micki Hansen

  • Rank
    Member

Recent Profile Visitors

594 profile views
  1. Hvad er dit RP navn: Micki Hansen PlayerID: 76561198145543655 Alder? (min. 16 år gammel): 31/05-1997 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe?: Har været politi (Rank: Sergeant) Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Jeg vil gerne være en del af politiet styrke fordi jeg har været i politiet i et godt stykke tid efter hånden, jeg synes det er fedt og kunne holde ro og orden i byen og med at man få et godt kollega sammenhold og en rigtig god politi styrke som kan arbejde professionel sammen. Jeg synes det er vigtigt når man møder på arbejde at man har lyst til det og ik tænker (fuck nu skal jeg på arbejde igen...). Jeg synes selv jeg har meget har meget erfaring inden for politiet, nu hvor jeg har været i politiet i et godt stykke tid Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) 1. Du skal kunne være åben overfor folk. 2. God til at snakke med de cvile. 3. Kunne holde hovedet koldt under pressede situationer. 4. Du skal kunne bevare roen i stressede situationer. 5. Kunne tage vigtige beslutninger. 6. Have respekt for alle og udvise dette. 7. Ikke misbruge sin magt. 8. At være forstående og give sig tid til at hjælpe civile. Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min Jeg synes selv at jeg har sådan et okay roleplay, så jeg vil sige omkring 5-6 stykker, man kan altid forbedre sit roleplay synes jeg. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): Som sagt jeg har været i politiet i et godt stykke tid, jeg har meget erfaring inden for politiet synes jeg selv. Jeg arbejder altid 100% på en opgave som jeg bliver sat til, arbejder altid professionel og er meget seriøs om mit arbejde, gør alt for en opgave som skal opklares professionel og 100% så vi fanger ham som skal i fængsel. Mine Kvalifikationer kan jeg bruge i politiet, både kørsel og brug af våben, samt kommunikation med andre, og hjælpe mine kollegaer i nød.Jeg vil gøre arbejdet med stor tilfredshed, kommer hurtig frem og være til syne med sin hjælp over for borge Hvor mange timer spiller du i løbet af en uge: 30-35 timer. Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca?: lige nu ik så mange men har spillet ca. 31-34 timer.
  2. i like it <3