Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Ved ikke om det skal være her men prøver lige.

Når jeg har et våben på mig kan jeg ikke bare scrolle og finde den hvordan gør jeg sån at jeg bare kan scrolle?????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis du lige har købt APEX vil den gøre at du ikke bare kan scroll og tage våbnet frem. Men den ændre det til at du bare kan trykke CRTL - 1, 2 eller 3. Men hvis du gerne vil have at du kan scroll og tage våbnet frem skal du ind i settings, men jeg kan desværre ikke lige huske hvor det ligger inde under, men det skulle være ret let at finde 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now