Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Dennis Due

Lakeside må ikke lukker

14 hours ago, Dennis Due said:

serveren kører stadigvæk alle mine venner håber ikke at de lukker serveren

1.https://gyazo.com/f3afd8cbbccea4d77bb181045ddcaf45

2.http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=834636357

3.https://gyazo.com/f3afd8cbbccea4d77bb181045ddcaf45

 

håber på at den ikke lukker

Hvad jeg har hørt om Lakeside serveren er at der er ret meget wasteland derinde. Men du skal jo også tænke på at det koster en del penge at have sådan en server kørende og hvis der kun er maks 10 personer vil det ikke være værd at have sådan en server kørende

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej @Denis due

lakeside lukker da det for dyrt at drive 2 x game servere. Så fremt vi kan få dække lakeside via donationer( skriv i kommentar det til lakeside ) ja så lukker den. 

Plus der vil ikke blive udviklet yderlig på den. Da alle kræfter bruges til af gøre DGv3 den bedste life server

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now