Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Oliver Svensson

LAKESIDE KOMMER TILBAGE!!! Status!?

51 posts in this topic

Posted (edited)

Men til den diskusion der har været om ledelse osv, synes jeg at man skal wipe det hele og så udvælge nogle bestemte personer som skal blive og smide nogle ud der ikke skal blive. 

Jeg synes det skal fungere sådan at alle starter fra cadet (undtagen dem der er blevet udvalgt til blive) lige som på Metro. 

Men der er et twist og det er at de nye cadeter kan blive ranked op løbende og "IKKE" kun ved møde. Men det vil kræve at man viser sit bedste og viser man gerne vil være en del af politi styrken. Selvfølgelig skal det ikke være sådan at man bliver ranked op til et rank inden ledelsen, men at man går fra cadet til betjent. For der er nogle som har været betjent og har massere af erfaring (inklusiv mig selv) som ikke behøver så meget træning og hjælp som nogle der aldrig har været betjent før.

Ved at ranke nogle erfarne samt nogle der gerne vil politiet op, vil det give politi ledelsen en hjælpende hånd ved at vi kan hjælpe nogle helt nye cadeter i gang som ingen erfaring har.  MEN det skal ikke betyde at ledelsen skal være helt fraværende ligesom på Metro

 

-Daniel Kjær

Edited by Daniel Kjær
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now